פירוק חברה

בהתאם להוראות החוק כל חברה הרשומה בישראל חייבת מידי שנה בתשלום אגרת חברות
(בגובה של כ- 1,500 ₪) ובהגשת דוחות שנתיים לרשם החברות. החוק חל גם על חברה שאיננה פעילה, כל עוד לא נסגרה כחוק בהליך של פירוק חברה. 
בשונה מן העבר לרשם החברות אין כיום סמכות לפרק חברה לא פעילה מיוזמתו, וכל עוד חברה רשומה במרשם החברות היא תמשיך לצבור חובות אגרה מידי שנה.

נוסף על כך, אי תשלום האגרה השנתית, או אי קיום חובת דיווח, מהוות הפרות חובה שבגינן החברה ומנהליה באופן אישי צפויים גם להטלת עיצומים כספיים וסנקציות נוספות. כיום עומד גובה העיצום הכספי השנתי על כ- 7,340 ₪ והוא צובר הפרשי הצמדה וריבית עד לסכום של 250,000 ₪, שאת תשלומו ניתן לידרוש גם מהדירקטורים של החברה.
 
לכן, כיום לא רק שאין כל הצדקה להותיר על כנה חברה שאיננה פעילה, אלא שהמשך קיומה כרוך בחיובים כספיים גבוהים ובסנקציות משפטיות לבעלי החברה. 
פתרון לבעיה זו מצוי בהליך משפטי של פירוק החברה מרצון בפני רשם החברות.

פירוק החברה בהליך זה לא רק מפסיק את המשך חיובי האגרות, אלא שגם ניתן להגיש
בקשה לקבלת פטור מתשלום חובות אגרה בגין התקופה שהחברה לא היתה פעילה. 
בכך עשויות להיחסך עלויות כספיות כבדות מבעלי החברה.

השירות הניתן על ידינו כולל את כל הפעולות הנדרשות בהליך הפירוק.

הנכם מוזמנים לפנות אלינו לקבלת הצעת התקשרות המתאימה לכם.

פירוק חברה לא פעילה

החל מחודש ינואר 2014 מועברות פעולות הגבייה של חובות אגרה שנתית למרכז לגביית קנסות במסגרת הרשות לאכיפה והגבייה במשרד המשפטים. גביית חוב על ידי המרכז לגביית קנסות כוללת אפשרות לגביה מנהלית, בין היתר בדרך של הטלת עיקולים, וכן כרוכה בחיוב בהוצאות הגביה. חברה שחובה הועבר לטיפול המרכז לגביית קנסות לא תוכל עוד לשלם את חובותיה ישירות לרשם החברות.

בשנת 2009 יזמה ממשלת ישראל מהלך נוסף להגברת מדיניות האכיפה של חובת התשלום והדיווח, ועל פי תיקון חדש לחוק החברות, מיום 1.1.2010 חלה החמרה נוספת בהיקף הסנקציות המוטלות על חברה שמפרה את חובותיה. בין היתר, תימנע הקמת חברה חדשה על ידי בעל שליטה או דירקטור של חברה מפרה, יימנע רישום שיעבוד או משכון לטובת החברה המפרה ועל נכסיה, ועוד.
בנוסף, על פי הפרקטיקה הנהוגה ברשם החברות, בניגוד לחברה שלא סווגה ככזו, "חברה מפרה" לא תזכה לעצירת חיובי אגרות בחלוף שבע שנות התיישנות, וחובותיה לרשם החברות ימשיכו לתפוח מידי שנה בשנה.

קרא עוד על התיקון בחוק